Naifmvlog

Naifm vlog Gossip and News

නිවාස සැලසුම් සදහා සම්මත මිනුම්

නිවාස ප්රයතිසංස්කරණය සම්බන්ධ – ඔවුන්ගේ තරමක් පොදු සංසිද්ධියක්. විශේෂයෙන් මෙම මාතෘකාව අලුතින් ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිලි තමන්ගේම මහල් නිවාස හිමිකරුවන් අදාළ වේ. මෙම උඩු යටිකුරු පෙර එහි හිමිකරුවන් ජලනල උපාංග තැබීමේ සැලැස්ම ගැන හිතන්න අවශ්ය වේ. වඩාත් ගැටලු සහගත නිසි වැසිකිළි තැනින් ආකාරය ද යන ප්රශ්නය ද? නියමයන් හා ප්රමිතීන් ඇති අදාළත්වය Advantageously ශාරීරිකව හෝ දෘශ්ය අවකාශය පුළුල් කිරීම replan. අවම වශයෙන් – අවම කිරීම හා අවකාශය ඉතිරි කර. නිවාස සංකීර්ණයක දී ජලනල දැනටමත් ස්ථාපනය කර ඇත නම් පෙනී උඩු යටිකුරු කිරීමට තීරණය කළ අය හිමිකරුවන් සමඟ ගැටළු. එහි කඩා බිඳ දැමීම හා වෙනත් තැනකට මාරු – විශේෂ බලපත්රයක් අවශ්ය වන බරපතල ක්රියා පටිපාටිය. ප්රතිසංස්කරණය ව්යාපෘතිය මෙම මහල් නිවාස වල තාක්ෂණික විදේශ ගමන් බලපත්රය බවට තවදුරටත් හඳුන්වා දීමත් සමඟ එකඟ වූ නීතිගත කළ යුතුය. අවිද්යාව ඉසිලුම් බිත්ති, නිවසේ විනාශ කිරීමට මගපාදනු ලබන හානි කර ගත හැකි නිසා ඔබ, බලපත්රයක් නොමැතිව වැඩ කිරීමට ලබා ගැනීමට නොහැකි. පිළිෙවළ ජලනල ස්ථාපනය කිරීම සඳහා, ව්යවස්ථාදායක මට්ටමින් මේ වන විටත් එවැනි උස ලෙස ලියාපදිංචි පරාමිතීන් බව තහවුරු නීති රීති හා ප්රමිතීන් ඇත වැසිකිළි අහාර වළඳන පාත්රය, මාන වැසිකිළි, සිවිලිම උස, සහ වෙනත් අය.

ප්රමිතීන් – “අභ්යන්තර සනීපාරක්ෂක පද්ධති” (SNIP 3.05.01-85) – මීට පෙර වලංගු ලේඛනයක් “ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් සනීපාරක්ෂක උපකරණ” (PІ-28-75 SNIP) නව හඳුන්වාදීමෙන් පසුව එහි බලය අහිමි විය. නව ලියවිල්ල, උණුසුම් හා සිසිල් ජල සැපයුම, කසල, තාපනය, වාතාශ්රයක් සහිත කාර්මික සහ නේවාසික ගොඩනැගිලි පීලි වැඩ දක්වා විහිදී යයි. කුලී නිවැසියන් මෙම ලේඛනය තුල අඩංගු ගෘහස්ථ ඒකක සනීපාරක්ෂක කාරණය වෙනුවට අවශ්ය තොරතුරු.
මූලික අවශ්යතා

ලියවිල්ල තුල සඳහන් ජලනල බෙදා හැරීම සඳහා ප්රමිති ඇතුළත් වේ:

  • දුරින් වැසිකිළි සිට 0.25 මීටර වීමට bidet කිරීම;
  • මම නාන බේසමක් හෝ ස්නානය ඉදිරිපිට නිදහස් ඉඩ ඇති බව මට විශ්වාසයි – 0.70 එම්;
  • වැසිකිළි බඳුන ඉදිරිපිට නිදහස් ඉඩ මීටර් 0.60 විය යුතුය;
  • වැසිකිළි දෙපස ප්රමාණවත් ඉඩකඩ ලබා දීමට අවශ්ය වේ – 0.25 එම්;
  • අඩිය අසල අවකාශය දිගින් මීටර් 1.1 පළල 0.7 m යුතුය;
  • ෂවර් මික්සර් මීටර් 1.2 ක් උස විය යුතුය;
  • උස වැසිකිළි බඳුන මීටර් 0.6 විය යුතු ය.
  • පියවරක් සහිත වැසිකිළි ආසන

ප්රමිතීන් විවිධ දේවල් ගැන – දැනට, සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත විවිධ කර්මාන්ත ශාලා හා ආයතන වේ. දේශීය හා විදේශීය නිෂ්පාදකයන් ඔවුන්ගේ ජාතික රෙගුලාසි ක්රියාත්මක අවධානය යොමු, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය. ජලනල ප්රමිතීන් අභ්යන්තර බවට පත් හා ඔවුන්ගේ අදාළ නැති. එහෙත්, ඒ කෙසේ වුවත්, ඔවුන් තවමත් ප්රමිතීන් වන අතර, මෙම මහල් නිවාස හිමිකරු සැලසුම් කිරීම ෙහෝ අළුත්වැඩියා සමග කරදරයකින් කිරීමට අවශ්ය නොවේ නම් ඔවුන් අනුගමනය කළ යුතුය.
වැසිකිලි තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

සුව පහසු, නාන කාමරය – එය නූතන ජීවන අන්තර්ගත වෙනවා. වැසිකිලි මූලික හා අනිවාර්ය අංගයක් එක් වැසිකිලියක් වේ. දැන් වෙළෙඳපොළ ජලනල, එහි බොහෝ වෙනස් ආකෘති තම නිර්මාණ ලක්ෂණ හිමි ව තිබේ. විවිධ සමාගම්, නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුළ තමන්ගේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න, නිෂ්පාදන විවිධ ද්රව්ය වලින් සෑදී ඇති. අද විශාල ඉල්ලුමක් සනීපාරක්ෂක සෑදු නිෂ්පාදන වේ. සලකා බැලීම සඳහා වැසිකිළි තෝරා විට , පවුලේ අවශ්යතා ස්ථාපනය සැලසුම් කර ඇති කාමරය ජනතාව මාන සංඛ්යාව. තෝරා ද ගිණුමට පාරිභෝගික පුද්ගලයා ලක්ෂණ ගනිමින් සාදා ඇත. විශාල ජනතාව සඳහා, එය පුළුල් පාත්රය සහිත ඉහළ වැසිකිළි, තෝරා ගැනීමට යෝග්ය වේ. හඬිනි කදිම විකල්පය පටු ආදර්ශ වනු ඇත. වැසිකිළි තෝරා පළපුරුදු දීමේදීත් අවුල් ජාලයක් නිර්දේශ අනුව පවුලේ වැඩිම සාමාජික පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට හොඳම.